H.Ü Maliye Bölümü
Kitap Bölümleri

Not: Bölümümüz akademisyenlerinin son beş yılda yazdığı kitap bölümlerinin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.

2022(10) 2021(16) 2020(7) 2019(2)


2022

(1) Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankalarının Bağımsızlığı

İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.151-170, 2022

Özcan S.


(2) Devlet Kapitalizminin Yükselişi: Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu Uygulaması

Devlet Kapitalizmi Tarihsel Süreç, Kuramsal Tartışmalar ve Uygulamalar, Gülenay Baş Dinar & Serap Durusoy, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.217-254, 2022

YERELİ A. B., YAMAN İ.


(3) İnsanın Sermayeleşmesi: Antroposenin Sonu ve Yeni Eşitsizlik Rejimleri

Refah Ekonomisi ve Eşitsizlik, Ömer Faruk Çolak,Leyla Firuze Arda Özalp, Editör, Eflatun Yayınevi, Ankara, ss.171-194, 2022

Seçilmiş İ. E.


(4) Türkiye'de Vergi Açığı, Vergi Canlılığı ve Ekonomik Konjonktür

Maliye Yazıları: Teori - İktisat - Politika, Arkan Yusufoğlu,Muharrem Çakır, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-24, 2022

Konukcu Önal D., Çavuşoğlu A. T.


(5) Post-materyalist Değerlerin Vergi Ahlâkına Yansımaları: Nicel Bir Analiz

Mali İktisat Teorisinde Güncel Yaklaşımlar ve Gelişmeler, İrem Didinmez, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.37-72, 2022

Çavuşoğlu A. T., Konukcu Önal D.


(6) Post-materyalist Değerlerin Vergi Ahlâkına Yansımaları: Nicel Bir Analiz

Mali İktisat Teorisinde Güncel Yaklaşımlar ve Gelişmeler, İrem Didinmez, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.37-72, 2022

Çavuşoğlu A. T., Konukcu Önal D.


(7) Post-Materyalist Değerlerin Vergi Ahlâkına Yansımaları: Nicel Bir Analiz

Mali İktisat Teorisinde Güncel Yaklaşımlar ve Gelişmeler, İrem Didinmez, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.37-72, 2022

Çavuşoğlu A. T., Konukcu Önal D.


(8) Evrensel Temel Gelir Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Maliye Alanında Güncel Araştırmalar, Orçın Avcı, Serap Ürüt Saygın, Editör, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.1-18, 2022

DİDİNMEZ İ.


(9) Mali Alan Ölçümü: Türkiye İçin Bir Uygulama

21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları, Özcan, Mehmet, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-23, 2022

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(10) Sosyal Sermaye Teorisi Perspektifinden Kayıt Dışı Ekonomi

İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.185-205, 2022

Konukcu Önal D.


2021

(1) Does Globalization Affect the Government’s Public Finance? New Evidence From Developing Countries

Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization, Yılmaz Bayar, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.1, 2021

Çetin İ.


(2) Davranışsal İçgörü Yaklaşımı

Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Araştırmalar, Karabulut Şahin, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.539-553, 2021

DİDİNMEZ İ.


(3) Finansal Serbestleşme ve Finansal Krizlerin Yol Açtığı Sorunların Çözümünde Finansal Sektöre Yönelik Vergilerin Değerlendirilmesi

Tüm Yönleriyle Teoride Finans ve İktisat, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi Ticaret Ltd., Ankara, ss.285-300, 2021

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.


(4) Maliye Politikası Aracı Olarak Vergi Teşviklerinin Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Olarak Değerlendirilmesi

Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar, Karabulut Şahin, Editör, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.249-264, 2021

DİDİNMEZ İ.


(5) Kamu Harcama, Gelir Politikalarının Pandemi (COVİD-19) Sürecinde Refah Devletleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe, Karabulut Şahin, Editör, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.149-167, 2021

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.


(6) Kripto Para ve Blokzincir Teknolojilerinin Yerel Hizmetlerde Kullanımı

Gelecekte Ekonomi, Alçın Sinan, Erdil-Şahin Begüm, Dereli Deniz Dilara, Hamzaoğlu Merve, Ertek İsmail, Editör, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, ss.332-362, 2021

ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F., YERELİ A. B.


(7) Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilendirmeye Yansımaları: Türkiye Değerlendirmesi

Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Selçuk İPEk, Prof Dr. Cüneyt KILIÇ, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.262-276, 2021

DİDİNMEZ İ.


(8) GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

GÜNCEL İKTİSADİ TARTIŞMALAR, Zehra Doğan Çalışkan,Sinem Gözde Ballı, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1, 2021

Çetin İ.


(9) Exchange Rate Regime Preferences and Budget Deficits in Open Economies: Evidence From FGLS and PCSE Estimation Methods

Handbook of Research on the Empirical Aspects of Strategic Trade Negotiations and Management, Crespo Nuno, Simoes Nadia, Editör, IGI Global, ss.65-89, 2021

KIZILTAN M.


(10) Bütçe Sisteminde Görev Zararı ve Mali Etkileri

Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.663-679, 2021

Özcan S.


(11) Health Tourism and Free Healthcare Zones

Economic, Legal and Policy Studies on Health, Pelin Varol İyidoğan,Burcu G. Özcan Büyüktanır,Ahu Sumbas, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.379-395, 2021

Özcan S.


(12) İktisat Tarihi İçinde Maliye Tarihinin Başlangıcı: Devletin Ortaya Çıkışı

Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi, Ay, Hakan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-18, 2021

YERELİ A. B.


(13) Kurumsal Kalite ve Vergi Uyumu: Ülkelerarası Bir Uygulama

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.269-286, 2021

Konukcu Önal D.


(14) The Effects of Population Aging and Life Expectancy on Economic Growth The Case of Emerging Market Economies

Handbook of Research on Economic and Social Impacts of Population Aging, Bayar, Yilmaz, Editör, IGI Global, ss.97-118, 2021

KIZILTAN M.


(15) Turizim Sektörüne Yönelik Vergisel Uygulamaların Sürdürülebilir Turizm Bakımından Değerlendirilmesi

İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi Ticaret Ltd., Ankara, ss.67-82, 2021

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.


(16) A Comparative Analysis of Taxation Practices during the COVID-19 Pandemic in Turkey and Selected OECD Countries

Economics, Legal and Policy Studies on Health, Pelin VAROL İYİDOĞAN, Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Ahu SUMBAS, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.311-331, 2021

TOSUN A. N., CANYAŞ O., Nurcalı N.


2020

(1) Yolsuzluk ve Demokrasinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkileri: Ülkelerarası Karşılaştırmalı İnceleme

Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.255-275, 2020

POLAT Ü., DİDİNMEZ İ., GÜNEL T.


(2) Enflasyonun Yoksulluk Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Türkiye Ekonomisinde Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri, Mehmet Songur,Burak Sertkaya, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1, 2020

Çetin İ.


(3) İzaha Davet Müessesesi

Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Prof. Dr. Mustafa Akkaya,Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Müftüoğlu,Ar. Gör. Umut Acun,Ar. Gör. Can Yalçın,Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya, Editör, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.429-454, 2020

Odçıkın A.


(4) Türkiye’de Cinsiyete Duyarlı Mali Politikalar Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Prof. Dr. Azize Ergeneli ve Prof. Dr. Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.169-184, 2020

Varol İyidoğan P.


(5) Türkiye’de Emek Üzerindeki Zımni Vergi Oranının Kanuni Vergi Oranı ile Karşılaştırılması

Vergi Anlayışı ve Uygulamalarının Biçimsel ve Yapısal Karakterleri: Magna Carta’dan Günümüze Yaşanan Gelişmeler, Şahin Karabulut, Editör, Legal Yayıncılık, İstanbul, ss.241-261, 2020

YILMAZ E., DİDİNMEZ İ.


(6) Ulusal Hesaplarda Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Kamu Yatırımları Örneği

Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları, Bülbül, Duran; Gümüş-Özuyar, Sevilay Ece, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.89-108, 2020

YAMAN İ., YERELİ A. B.


(7) Covid 19 Pandemisiyle Mücadelede Mali Politika Önlemlerinin Etkinliğine Yönelik Bir Değerlendirme

Pandemi ve Sağlık Hukuku, Doç. Dr. Burcu Özcan Büyüktanır, Editör, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, ss.397-415, 2020

Varol İyidoğan P.


2019

(1) Macro Detrminants of Pharmaceutical Spending: Empirical Evidence from OECD

Critical Debates in Public Finance, ADNAN GERÇEK,SACİT AKDEDE, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.1, 2019

Varol İyidoğan P., Balıkçıoğlu E., Yılmaz H.


(2) Revisiting the Health Systems of OECD Countries Toward an Efficiency Perspective

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences , Rasim Yılmaz and Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Ankara, ss.1, 2019

Varol İyidoğan P., Balıkçıoğlu E.